Obchodní podmínky a podmínky použití internetového portálu Slevozdroj.cz

 

společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo, IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C vl. 71679, provozovna Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo (dále též jen FaMe trade s.r.o. nebo Provozovatel), pro prodej věcí a zprostředkování prodeje věcí a služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetových stránkách slevozdroj.cz (dále jen Obchodní podmínky nebo Podmínky použití).

 

 

A - Prodej věcí – „SKLADOVKY“ a „VÝPRODEJ“

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na zboží nabízené v sekcích „SKLADOVKY“ a „VÝPRODEJ“. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost FaMe trade s.r.o. jako Prodávající a na straně druhé je Kupující, přičemž Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Věci, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou pro účely těchto obchodních podmínek označovány také jako zboží.

 

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností FaMe trade s.r.o.

 

3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

4. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Kupní smlouva

 

1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na portálu slevozdroj.cz v sekcích „SKLADOVKY“ a „VÝPRODEJ“, kupní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu věc odevzdá a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou rozhodovány soudy České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Prodávající bude smlouvu archivovat po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je proces srozumitelně popsán.

 

III. Objednávání zboží

 

1. Portál slevozdroj.cz obsahuje v sekcích „SKLADOVKY“ a „VÝPRODEJ“ seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2. Webové rozhraní portálu slevozdroj.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (dále jen objednávka) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, přičemž toto zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

- Fakturační a doručovací adrese Kupujícího

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na ikonu/odkaz "ODESLAT". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

IV. Dodací podmínky

 

1. Pro dodání zboží platí následující dodací podmínky

 

a) Osobní odběr

V případě platby za zboží v hotovosti přebírá zboží kupující ve skladu prodávajícího na adrese Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo, oproti zaplacení kupní ceny. Pokud je cena zboží placena bankovním převodem před odběrem zboží, je kupující při odběru zboží povinen prokázat svoji totožnost, např. platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

b) Zasílání přepravní službou

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou, jejíž cena se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@slevozdroj.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

V. Cena zboží a platební podmínky

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu následujícím způsobem:

a) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2111218001/2700, vedený u společnosti Unicredit.

b) platební kartou

c) hotově při odběru zboží z provozovny (skladu) Kupujícího na adrese Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo

d) dobírkou

 

Platbu složenkou nepřijímáme.

 

2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

 

5. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad (fakturu) a v případě zájmu jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

VI. Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

2. V případě, že si Kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na provozovně Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@slevozdroj.cz.

 

3. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

-     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

-     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-     o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

-     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-     o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-     o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

-     uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

 

VII. Práva z vadného plnění, záruční podmínky, reklamace

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

-     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

-     použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

-     nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

-     prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

3. Záruční podmínky zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ĆR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Reklamační řád naleznete na konci těchto Obchodních podmínek jako jeho Přílohu č. 1.

 

4. Výměna zboží:

a)  Prodávající umožňuje výměnu zboží zakoupeného pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), a to po dobu 14ti dnů od doručení zboží Kupujícímu.

b)  Při výměně je Kupující povinen zaslat zakoupené a nepoužité zboží (v originálním obalu, vč. cedulek apod.) zpět v uvedené 14ti denní lhůtě na adresu Prodávajícího, stejnou jako v případě odstoupení od kupní smlouvy s uvedením nezbytných informací pro výměnu zboží (jiná velikost, barva, atd.).

c)  Při výměně zboží je Kupující povinen zaplatit poštovné za odeslání nového zboží v ceně dle zvoleného druhu dopravy. Prodávající není povinen poslat Kupujícímu vyměněné zboží dříve, nežli bude Kupujícím uhrazeno poštovné (pokud není hrazeno formou dobírky).

d)  Použité zboží nelze vyměnit.

 

 

B – Zprostředkování prodeje věcí – „ZBOŽÍ“

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na zboží nabízené v sekci „ZBOŽÍ“. Online portál umístěný na stránkách slevozdroj.cz (dále jen portál slevozdroj.cz) v sekci „ZBOŽÍ“ slouží pro zprostředkování nákupu věcí jeho uživatelům - Kupujícím. Společnost FaMe trade s.r.o. jako provozovatel portálu slevozdroj.cz, zajišťuje Kupujícím prostřednictvím portálu slevozdroj.cz zprostředkování nákupu prezentovaného zboží v sekci „ZBOŽÍ“ od třetích osob se sídlem mimo území České republiky, zejména pak z Číny (dále jen Prodávající), a to formou uzavření příkazní smlouvy s Provozovatelem za účelem obstarání nákupu zboží od Prodávajících. Provozovatel na základě objednávky zajišťuje celý proces komunikace s Prodávajícím od objednávky zboží, jeho zaplacení a dodání zboží na adresu uvedenou Kupujícím. Snahou Provozovatele je v případě zprostředkování nákupu prostřednictvím portálu slevozdroj.cz zajistit uživatelům jako Kupujícím postavení stejné jako při nákupu od českého podnikatele, ať už v oblasti práv z vadného plnění či ochrany práv spotřebitele, jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách použití.

 

2. Tato část obchodních podmínek upravuje vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně vystupuje jako Příkazník společnost FaMe trade s.r.o. (Provozovatel) a na straně druhé je uživatel portálu slevozdroj.cz jako Příkazce, kterému provozovatel zprostředkovává nákup zboží od Prodávajících (§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Příkazce bude pro jednodušší orientaci v těchto Podmínkách použití označován též jako Kupující, neboť Provozovatel se kromě povinností uložených mu zákonem při zprostředkování nákupu zboží snaží, aby měl Příkazce v oblasti jeho dalších práv, zejména pak v oblasti práv z vadného plnění, obdobné postavení jako v případě uzavíraní kupní smlouvy. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

 

3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností FaMe trade s.r.o.

 

3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

II. Příkazní smlouva

 

1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření příkazní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky portálu slevozdroj.cz v sekci „ZBOŽÍ“, příkazní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Provozovatelem. Přijetí objednávky Provozovatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná příkazní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Provozovatele Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

3. Uzavřením příkazní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami použití, včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky použití a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4. Uzavřením příkazní smlouvy se Provozovatel jako příkazník zavazuje, že pro Kupujícího jako příkazce obstará jeho jménem a na jeho účet koupi vybraného zboží, a Kupující se zavazuje, že za to Provozovateli zaplatí ujednanou odměnu, a to dle podmínek stanovených dále.

 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena uváděná Prodávajícím. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, je Provozovatel povinen mu celou tuto částku převést zpět na jeho účet.

 

6. Nabytí účinnosti příkazní smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada ceny zboží včetně nákladů na dopravu.

 

 

III. Objednávka zboží – uzavření příkazní smlouvy

 

1. Portál slevozdroj.cz v sekci „ZBOŽÍ“ obsahuje seznam zboží, u kterého Provozovatel zajišťuje pro Kupující nákup od Prodávajících.

 

2. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na portálu slevozdroj.cz zobrazovány. Veškeré nabídky na zprostředkování koupě zboží umístěné na portálu slevozdroj.cz v sekci „ZBOŽÍ“ jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu ohledně takového zboží.

 

3. Portál slevozdroj.cz obsahuje kromě ceny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží Kupujícímu, které nejsou zahrnuty v ceně zboží. V případě objednávky více druhů zboží je možné, že bude zboží dodáváno od různých Prodávajících, a budou tedy náklady na dopravu účtovány u každého druhu zboží zvlášť.

 

4. Pro objednání zprostředkování nákupu zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (dále jen objednávka) na portálu slevozdroj.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, přičemž toto zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

- fakturační a doručovací adrese Kupujícího

- způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

5. Před zasláním objednávky Provozovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Provozovateli kliknutím na ikonu/odkaz "ODESLAT". Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Za správnost údajů uvedených v objednávce, zejména adresy doručení, zodpovídá Kupující. V případě uvedení chybných či nepřesných údajů v objednávce znemožňujících doručení objednaného zboží je Provozovatel oprávněn požadovat po Kupujícím náklady spojené s vrácením zboží odesílateli (Prodávajícímu). Vzhledem k tomu, že odesílatelem je zahraniční osoba, mohou tyto náklady dosahovat i převyšovat výši celkové kupní Ceny zboží uvedené dále v těchto Podmínkách.

 

6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

7. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily uzavřenou smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 

IV. Dodací podmínky

 

1. Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno výhradně zahraničními Prodávajícími, je dodání možné pouze prostřednictvím přepravní služby. Kupující si již v rámci objednávky vybírá přepravní službu, jejíž cena se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Osobní odběr není možný.

 

2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@slevozdroj.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Provozovateli, který pak řeší poškození zásilky z Prodávajícím a s přepravcem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

4. Předpokládané doby dodání jsou uvedené u každého nabízeného zboží. Provozovatel negarantuje dodání zboží v uvedených lhůtách, neboť termín odeslání zboží závisí na konkrétním Prodávajícím. Zásilka je považována za ztracenou, pokud neproběhl pokus o doručení na doručovací adresu uvedenou v objednávce a doba od posledního zaznamenaného pohybu překročila 39 dní. V takovém případě má Kupující možnost žádat opětovné zaslání zboží či vrácení zaplacené částky. Zásilka je považována za doručenou, pokud od jejího odeslání uběhlo 40 dní a více a Kupující Provozovatele neinformoval o opaku.

 

 

V. Cena zboží a platební podmínky

 

1. U každého jednotlivého zboží je uvedena jeho celková „Cena zboží“, která již zahrnuje jak samotnou kupní cenu zboží stanovenou Prodávajícím, tak i odměnu Provozovatele za zprostředkování nákupu. Cena zboží nezahrnuje náklady na dodání zboží, které jsou počítány zvlášť. V případě, že je u produktu uvedena „DOPRAVA ZDARMA“, Cena zboží je konečná. Dále je možné, že při doručení zboží bude dodatečně účtováno clo či DPH (více o celním řízení ZDE). Pokud bude Kupující povinen při převzetí zboží od přepravce hradit další náklady spojené s celním řízením a doměřeným clem či DPH, budou mu tyto náklady dodatečně uhrazeny Provozovatelem (postup ZDE).

 

2. Vzhledem ke způsobu doručování zboží, které je odesíláno Prodávajícím a nikoli Provozovatelem, lze Cenu zboží (včetně odměny provozovatele) a případné náklady spojené s dodáním zboží hradit pouze předem, a to následujícími dvěma způsoby:

a) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2111218001/2700, vedený u společnosti Unicredit.

b) platební kartou

 

Zboží nelze zasílat na dobírku. Platbu složenkou nepřijímáme.

 

3. Společně s Cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady na dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4. V případě bezhotovostní platby je Cena zboží splatná do pěti dnů od uzavření Příkazní smlouvy. Kupující je povinen uhradit Cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v instrukcích provozovatele. Závazek Kupujícího uhradit Cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění v dohledání platby a zpracování objednávky způsobené uvedením chybného nebo absencí variabilního symbolu platby.

 

 

VI. Možnost odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

 

1. Provozovatel v rámci zkvalitnění služeb pro Kupující (spotřebitele) garantuje aplikaci § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy možnost Kupujícího bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí dodaného zboží, pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu).

 

2. V případě, že má Kupující v úmyslu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží, postačí, pokud odstoupí odstoupení od kupní smlouvy zašle Provozovateli. Doručení odstoupení od smlouvy provozovateli má stejné účinky jako doručení Prodávajícímu. Odstoupení musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Provozovatel již sám zajišťuje odstoupení od Kupní smlouvy vůči Prodávajícímu.

 

3. V případě, že si Kupující přeje odstoupit od smlouvy, ve lhůtě 30 dnů kontaktuje Provozovatele a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky a data objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz (peníze je možné ve výjimečných případech vrátit též v hotovosti v sídle provozovatele). Odstoupení od příkazní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@slevozdroj.cz.

 

4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak, a pokud je to možné. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen zaslat Provozovateli zakoupené zboží na adresu jeho sídla. Zaslání zboží Provozovateli provádí Kupující na své vlastní náklady.  Provozovatel je v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím oprávněn po Kupujícím požadovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, zejména nese-li zboží zjevné známky používání či byl poškozen originální obal. Do doby, než bude Provozovateli doručeno zakoupené zboží, není povinen vracet Kupujícímu peněžní prostředky. Vrácení zakoupeného zboží Prodávajícímu zajišťuje Provozovatel na vlastní náklady.

 

 

VII. Práva z vadného plnění, záruční podmínky, reklamace

 

1. Provozovatel v rámci zkvalitnění služeb pro Kupující (spotřebitele) zajišťuje též možnost uplatnění práv z vadného plnění přímo u Provozovatele. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace u Prodávajícího nese Provozovatel. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

-   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

-    použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

-  nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

-     prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

3. Záruční podmínky zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ĆR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad, který Kupující obdržel od Prodávajícího. Reklamační řád naleznete na konci těchto Podmínek použití jako jeho Přílohu č. 1.

 

4. Výměna zboží:

a)  Provozovatel umožňuje výměnu zboží zakoupeného pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), a to po dobu 14ti dnů od doručení zboží Kupujícímu.

b)  Při výměně je Kupující povinen zaslat zakoupené a nepoužité zboží (v originálním obalu, vč. cedulek apod.) v uvedené 14ti denní lhůtě na adresu Provozovatele, stejnou jako v případě odstoupení od smlouvy s uvedením nezbytných informací pro výměnu zboží (jiná velikost, barva, atd.).

c)  Při výměně zboží je Kupující povinen zaplatit poštovné za odeslání nového zboží v ceně dle zvoleného druhu dopravy. Provozovatel není povinen zprostředkovat Kupujícímu nákup vyměněného zboží dříve, nežli budou Kupujícím uhrazen náklady na dopravu.

d)  Použité zboží již nelze vyměnit.

 

C - Zprostředkování prodeje služeb – „POBYTY“

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tato část obchodních podmínek upravuje podmínky použití on-line obchodu umístěného na portálu slevozdroj.cz v sekci „POBYTY“, pro uzavírání smluv mezi podnikateli - Zájemci a třetími osobami – Zákazníky, jejichž předmětem je využití služeb Zájemce. (Zprostředkovávaná smlouva). Společnost FaMe trade s.r.o. pouze zprostředkovává na základě samostatně uzavřené smlouvy o zprostředkování Zájemcům zveřejnění nabídky jejich služeb na internetové adrese www.slevozdroj.cz, tzn., že vyvíjí činnost k tomu, aby měl Zájemce možnost uzavírat se Zákazníky smlouvy na využití jejich služeb.

 

II. Použití internetových stránek www.slevozdroj.cz – „POBYTY“

 

1. Společnost FaMe trade s.r.o., která je Provozovatelem internetových stránek www.slevozdroj.cz, není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Společnost FaMe trade s.r.o. tedy nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou, jejím plněním apod.

 

2. Společnost FaMe trade s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na internetových stránkách www.slevozdroj.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím těchto internetových stránek nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

 

3. Kliknutím na některé odkazy na internetových stránkách www.slevozdroj.cz může dojít k přesměrování na internetové stránky třetích osob.

 

 

D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

I. Práva a povinnosti Kupujícího/Zákazníka

 

1. Kupující/Zákazník prohlašuje a zaručuje, že:

 

a)       je plně svéprávný, to znamená, že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem,

b)      veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli/Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné

c)       pokud je mu méně než 18 let, nebude používat odkazy na internetových stránkách www.slevozdroj.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové odkazy jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

 

2. Kupující/Zákazník je povinen při užívání internetových stránek www.slevozdroj.cz dodržovat právní předpisy a práva a zájmy třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

 

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

1. Provozovatel portálu www.slevozdroj.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím/Zákazníkem a marketingových akcí provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

2. Zákazník, který využije internetové stránky www.slevozdroj.cz k nákupu zboží a služeb od třetích osob (vztahuje se na „ZBOŽÍ“ „POBYTY“) souhlasí s předáním či zpřístupněním nezbytných osobních údajů, včetně údajů souvisejících se zakoupenými službami či zbožím, Zájemci pro řádné uzavření smlouvy.

 

3. Provozovatel se zavazuje postupovat tak, tak, aby Kupující/Zákazník neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím/Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující/Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a zprostředkovávané smlouvy a využití pro marketingové účely Provozovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronickou formou na emailovou adresu info@slevozdroj.cz či poštou na adresu FaMe trade s.r.o., Reklamační oddělení, Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo.

 

4. Kupující/Zákazník je povinen uvádět veškeré osobní údaje správně a pravdivě.

 

III. Evidence tržeb

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

 

IV. Prohlášení o autorském právu

 

1. Společnost FaMe trade s.r.o. je vlastníkem internetových stránek www.slevozdroj.cz, jakož i jejich obsahu, vyjma obsahu, na který je ze stránek pouze odkazováno (např. fotky umístěné na jiných webech apod.). Obsah internetových stránek www.slevozdroj.cz je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Společnost FaMe trade s.r.o. vykonává veškerá majetková práva k těmto internetovým stránkám a jejich obsahu.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Přístup a používání internetových stránek www.slevodroj.cz je bezplatné. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění prohlížení nabídek a učinění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující/Zákazník používá. Tyto náklady si hradí Kupující/Zákazník sám. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky (toto se netýká příp. smluvní přepravy při prodeji zboží).

 

2. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na internetové stránky www.slevozdroj.cz, ani nezávadnost a bezpečnost těchto internetových stránek.

 

3. Vyřizování stížností a reklamací Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@slevozdroj.cz. Informaci o vyřízení stížnosti či reklamace Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího/Zákazníka.

 

4. Kupující/Zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží/služeb uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím/Provozovatelem a Kupujícím je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky včetně jejich přílohy nabývají účinnosti dne 1.3.2017 a ruší předchozí znění obchodních podmínek, jsou k dispozici v sídle prodávajícího, jeho provozovnách a na internetových stránkách Prodávajícího www.slevozdroj.cz.

 

 

Příloha č. 1. Podmínek použití FaMe trade s.r.o.

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Za situace, kdy Kupující kupuje zboží v sekci „ZBOŽÍ“ (tedy od osoby odlišné od Provozovatele), je Kupující oprávněn uplatňovat svá práva z odpovědnosti za vady (reklamace) zboží zakoupené od Prodávajícího přímo u Provozovatele, který pak Reklamaci zboží zajišťuje za Kupujícího u Prodávajícího, a to na vlastní náklady. Provozovatel má vůči Kupujícímu v těchto případech stejné postavení jako Prodávající.

 

Vady zboží

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží (dále označováno také jako „věc“) při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

-       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-       se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

 

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže zajistit dodání nové věci bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezajistí/nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Musí jít o vady, které mělo zboží již v době převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba pro Kupujícího činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, IČ a jeho sídlo.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Vyřízení reklamace

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Do zákonné lhůty 30 dnů se nezapočítává doba přepravy zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dochází u zboží zakoupeného v sekci „ZBOŽÍ“ automaticky i k odstoupení od smlouvy příkazní uzavřené mezi Kupujícím a Provozovatelem. V případě odstoupení či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušnou platbu povinen vrátit Kupujícímu Prodávající (a u zboží zakoupeného v sekci „ZBOŽÍ“ Provozovatel) převodem na bankovní účet nebo předáním v hotovosti na pokladně v sídle společnosti Provozovatele.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Příloha č. 2. Obchodních podmínek FaMe trade s.r.o.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: FaMe trade s.r.o., Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Datum objednání zboží:

………………..……………………………………………………

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

- Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

 

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /................................................

Zpět